[image]

Hästtandvård

Historia

Redan Aristoteles gjorde observationer om tandsjukdomar hos hästar. Under den tidsepok då hästen var en viktig del av arbetet i jordbruket och det huvudsakliga transportmedlet, var också hästtandvården en viktig del av veterinärernas arbete.  Veterinärmedicinska textböcker och artiklar i ämnet finns publicerade sedan 1800-talets början.

Under industrialiseringen, när motorfordon blev det huvudsakliga transportmedlet och arbetsredskapet, och den snabbt ökande befolkningen behövde mat, koncentrerades veterinärmedicinen på de animalieproducerande djurens behov och infektionssjukdomar.

När andra världskriget var över och den stora ekonomiska tillväxten i världen gjorde det möjligt även för mindre bemedlade att hålla häst för nöje och tävling, så fick återigen veterinärmedicinen för häst en ordentlig skjuts framåt.

Den "moderna" hästtandvården tar sin början under 1970-talet när P. Dixon och hans medarbetare började beskriva och dokumentera tand- och munhålesjukdomar.

I Sverige negligerades hästtandvården under många årtionden av veterinärkåren. Den lämnades helt åt sitt öde eller möjligtvis åt hovslagaren att ta hand om. I slutet av 1980-talet började dåvarande chefen för Regiondjursjukhuset i Helsingborg, Harry Pettersson, att göra en del tandoperationer och publicera artiklar i ämnet.

Nutid

Vi anser att hästtandvård är en veterinär angelägenhet. Hästtandvård omfattar förutom undersökning av hästens mun även observationer av allmäntillstånd, hull, päls, aptit, slemhinnor och avföring, såväl som genomgång av eventuell sjukhistoria med hästägaren. För att hästen ska få en noggrann och bra undersökning, som inte ger obehag för framtiden, anser vi att hästar ska ges lugnande läkemedel inför tandundersökningen. Lugnande medel kan i enstaka fall ge oönskade sidoeffekter, som det krävs veterinärmedicinsk kompetens och utrustning för att hantera.

Hästtandvård är en "ung" vetenskap under ständig utveckling. Det innebär att sådant som var helt befästa sanningar för några år sedan nu kan ha omprövats och helt eller delvis övergetts. Våra veterinärer har en omfattande efterutbildning inom hästtandvård. Vi utbildar oss ständigt, såväl internt som externt, och deltager fortlöpande vid internationella kurser och konferenser. På så vis är vi alltid uppdaterade med de senaste rönen inom ämnet. 

Equimed har en mycket omfattande hästtandvårdspraktik och behandlar många hundra hästar årligen, både förebyggande och när faktiska problem har uppstått. Vi får också en del patienter remitterade till oss från andra hästpraktiserande kollegor.